Geisha Sushi (Geisha Sushi Bar)

Web
Bratislava, Bajkalská 9
OTVORENÉ (Zatvára v 22:00)

Geisha Sushi (Pobočka)

Web
Bratislava, Hurbanovo námestie 6
OTVORENÉ (Zatvára v 22:00)